Thông báo cổ đông

Bạn đang ở đây

Thứ tư , 19/05/2021
Quý cổ đông tham khảo các tài liệu gồm có: 01. Chương trình ĐH VNC2021 02. Quy che lam viec DHDCD 03 Bao cao BGD ket qua kd 2020 kh 2021 04. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 05. Bao cao nam cua BKS năm 2020 06. Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2021 07. Tờ trình về giao dịch giữa các bên có liên quan 08. Tờ trình thông qua việc cập nhật điều lệ 09. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 10. Phiếu biểu quyết 11. NGHI QUYET - DHDCD thuong nien 2021 12. The bieu quyet VNC 2021
Thứ hai , 04/01/2021
Hôm nay, ngày 04/01/2021, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Việt Nhật chính thức chuyển trụ sở chính từ KCN Bình Xuyên - Huyện Bình Xuyên - Tỉnh Vĩnh Phúc về địa chỉ Tầng 4, đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Vậy Công ty Kính báo để Quý Cổ đông được biết tiện cho việc giao dịch, trao đổi. Trân trọng!