Ban lãnh đão

Bạn đang ở đây

BAN LÃNH ĐẠO

Hội đồng quản trị:
Họ tên Chức vụ
Ông: Nguyễn Văn Hùng Chủ tịch HĐQT
Ông: An Viết Đô Thành viên Hội đồng quản trị
Bà: Nguyễn Thị Mai Thành viên Hội đồng quản trị
Bà: Nguyễn Thị Lan Thành viên Hội đồng quản trị
Ông: Nguyễn Tùng Sơn Thành viên Hội đồng quản trị
Ban Kiểm soát:
Bà: Nguyễn Thị Thơm Trưởng ban Kiểm soát
Bà: Phạm Lê Nhật Hạ Thành viên Ban Kiểm soát
Bà: Nguyễn Thị Tuyết Nhung Thành viên Ban Kiểm soát
Ban lãnh đạo điều hành:
Bà: Đỗ Thị Hà Tổng Giám đốc
Bà: Phạm Thị Hoa Hướng Kế toán trưởng