Ban lãnh đão

Bạn đang ở đây

BAN LÃNH ĐẠO

Hội đồng quản trị:
Họ tên Chức vụ
Ông: Hoàng Mạnh Cường Chủ tịch HĐQT
Bà: Đỗ Thị Hà Thành viên Hội đồng quản trị
Bà: Nguyễn Thị Quỳnh Anh Thành viên Hội đồng quản trị
Ban Kiểm soát:
Bà: Nguyễn Thị Thúy Trưởng ban Kiểm soát
Bà: Phạm Lê Nhật Hạ Thành viên Ban Kiểm soát
Ban lãnh đạo điều hành:
Bà: Đỗ Thị Hà Tổng Giám đốc
Bà: Nguyễn Thị Ngân Giang Kế toán trưởng