Thông báo cổ đông

Bạn đang ở đây

Thứ tư , 23/10/2019
Chốt danh sách cổ đông 2018
Thứ tư , 23/10/2019
Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu Tư Thương Mại Việt Nhật (VNC) trân trọng thông báo và kính mời toàn thể Quý cổ đông của VNC về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2018 như sau