Thông báo lấy ý kiến Cổ đông thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và bổ sung vào điều lệ công ty cho phù hợp với việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

Bạn đang ở đây