Thông báo mời họp: Đại hội đồng cổ đông năm 2022

Bạn đang ở đây

Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Việt Nhật tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 21/05/2022. Vậy Công ty kính báo tới Quý cổ đông được biết. Giấy mời tới các cổ đông đã được gửi theo đường bưu điện. Thông tin và tài liệu được thông báo trên trang web: http://capvietnhat.com.vn