Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh lần 5

Bạn đang ở đây

Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Việt Nhật được Phòng Đăng ký Kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp lại lần 5 ngày 29 tháng 10 năm 2019.