Thông báo: Mời họp Đại hội đồng Cổ đông 2020

Bạn đang ở đây

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2020

Kính gửi :  Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu Tư Thương Mại Việt Nhật

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu Tư Thương Mại Việt Nhật (VNC) trân trọng thông báo và kính mời toàn thể Quý cổ đông của VNC về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020. File đính kèm bao gồm:

1. Nghị quyết

2. Thư mời

3. Quy chế làm việc của Đại hội

4. Thẻ biểu quyết

5. Chương trình Đại hội