Thông báo mời họp đại hội cổ đông năm 2018

Bạn đang ở đây

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2018

Kính gửi :  Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu Tư Thương Mại Việt Nhật

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu Tư Thương Mại Việt Nhật (VNC) trân trọng thông báo và kính mời toàn thể Quý cổ đông của VNC về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2018 như sau:

1.      Thời gian và Địa điểm: Từ 7 giờ 30 phút, thứ 4, ngày 12 tháng 9 năm 2018. Tại Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Việt Nhật - Tầng 7 số 21 ngõ 71 Hoàng Văn Thái - Q.Thanh Xuân - TP. Hà Nội. Quý  cổ  đông  có  thể  liên  hệ  với  các  số  điện  thoại  sau  để  được  hướng  dẫn: 02435665129; 02435665125.

2.   Thành phần: Các cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu cổ phần của Công ty CP Đầu Tư Thương Mại Việt Nhật tại ngày đăng ký cuối cùng 20/08/2018.

3.   Nội dung Đại hội: Theo chương trình Đại hội đính kèm thông báo mời họp.

4.   Tài liệu Đại hội: Quý cổ đông có thể vui lòng xem và dowload các tài liệu liên qua đến Đại hội trên Website của Công ty tại địa http://capvietnhat.com.vn tại mục “ Thông tin cổ đông”.

5.   Đăng ký xác nhận và ủy quyền tham dự Đại hội: Quý cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy  quyền  cho  người  khác  tới  dự  họp.  Người  được  ủy  quyền  không  được  ủy  quyền  lại  cho người thứ 3. Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi và chu đáo kính đề nghị Quý cổ đông đăng ký xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc gửi giấy ủy quyền (nếu là người ủy quyền) tới Ban  tổ  chức:

Điện thoại liên hệ:  024.35665129, 02435665125;  Email: vnc@capvietnhat.com.vn;

Hoặc đường bưu điện gửi về: Phòng Kế Toán - Công ty CP Đầu Tư Thương Mại Việt Nhật - Tầng 7 Số 21 ngõ 71 Hoàng Văn Thái - Thanh Xuân - Hà Nội trước 11 giờ ngày 07/09/2018.

6.  Một số thông tin khác: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông trở lên của VNC trong thời gian liên tục 6 (sáu) tháng có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi về cho VNC ít nhất 5 (năm) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội cổ đông. Đề xuất phải bao gồm họ và tên cổ đông, số lượng và loại cổ phần cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp.

7.  Mọi thông tin liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với Ban tổ chức Đại hội theo 

        số  máy:  024.35665129: 024.35665125  Email:  vnc@capvietnhat.com.vn

Thông báo này thay cho giấy mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được giấy mời họp. Khi tham dự Đại hội đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo bản gốc giấy mời họp, giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) và Giấy Ủy quyền hợp lệ (đối với trường hợp được ủy quyền).

Cổ đông tự túc chi trả các chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí cá nhân khác khi tham dự Đại hội. Sự có mặt của Quý cổ đông là niềm vinh dự và góp phần vào thành công của Đại hội

Trân trọng thông báo!

 Hà nội, ngày 20 tháng 8 năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH

                                                                                                                              (Đã ký)

                                                                                                                 Phạm Hữu Xuân