Thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị

Bạn đang ở đây

Ngày 31/07/2020, Hội đồng quản trị tiến hành họp và quyết định bổ nhiệm ông Hoàng Mạnh Cường trở thành Chủ tịch Hội đồng quản trị. Tài liệu kèm theo: Biên bản và Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 31/07/2020