Tài liệu Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 05/12/ 2019 của VNC

Bạn đang ở đây

01. Chương trình ĐH VNC.

02. Du thao Nghi quyet hop DHDCD.

03. Giay dang ky du hop va uy quyen ĐH VNC2019.

04. Quy che lam viec DHDCD

05. The bieu quyet VNC

06.CHUNG THU THAM DINH GIA - THAM DINH VA DAU TU TOAN CAU

07. CHUNG THU THAM DINH GIA - DINH GIA VA DAU TU VIET

08.CHUNG THU THAM DINH GIA  - GIAM DINH VA THAM DINH TAI SAN VIET