Kết quả họp Hội đồng quản trị 2018 về việc Góp vốn thành lập công ty liên kết

Bạn đang ở đây

Ngày 12.11.2018 Hội đồng quản trị tổ chức cuộc họp về việc góp vốn thành lập công ty liên kết. Kết thúc cuộc họp, Hội đồng quản trị đã ra nghị quyết về việc góp vốn. Tài liệu kèm theo gồm:

1. Biên bản Họp Hội đồng quản trị.

2. Nghị quyết Họp Hội đồng quản trị.