Tài liệu Họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019 của VNC

Bạn đang ở đây

1.       Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư:

2.       Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông 2019:

3.       Dự thảo nghị quyết Đại hội:

4.       Chương trình Đại hội:

5.       Phiếu đặt câu hỏi:

6.       Giấy đăng ký dự họp:

7.       Quy chế làm việc  Đại hội đồng cổ đông:

8.       Tờ trình Đại hội đồng cổ đông 2019:

9.       Thẻ biểu quyết VNC 2019:

10.   Báo cáo tổng kết của HĐQT 2018 và kế hoạch 2019:

11.   Báo cáo kết quả SXKD 2018 và phương hướng:

12.   Báo cáo tổng kết năm 2018 của Ban kiểm soát: