Kết quả Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020

Bạn đang ở đây

Sáng nay, đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Việt Nhật đã diễn ra tốt đẹp. Kết thúc cuộc họp, đại hội đã đưa ra Nghị quyết của Đại hội với sự tán thành 100%.

Tài liệu kèm theo sau đây gồm có:

1. BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  2020

2.NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  2020

3. TỜ TRÌNH 01,02,03,04,05