Kết quả Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2019

Bạn đang ở đây

Sáng nay, đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Việt Nhật đã diễn ra tốt đẹp với sự góp mặt đông đủ của các cổ đông và sự thảo luận sôi nổi. Kết thúc cuộc họp, đại hội đã đưa ra Nghị quyết của Đại hội với sự tán thành 100%.

Tài liệu kèm theo sau đây gồm có:

1. BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2019

2.NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2019