Kết quả Đại hội đồng Cổ đông 2019

Bạn đang ở đây

Đại hội đồng cổ đông của VNC diễn ra ngày 29/09/2019 đã thành công tốt đẹp. Kết thúc đại hội, đã thông qua bản nghị quyết sau: