Kết quả Đại hội đồng Cổ đông 2018

Bạn đang ở đây

Đại hội đồng cổ đông của VNC diễn ra ngày 25/09/2018 đã thành công tốt đẹp. Kết thúc đại hội, đã thông qua bản nghị quyết . Tài liệu đính kèm:

1. Biên bản Đại hội đồng Cổ đông 2018

2. Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông 2018