Đại hội đồng cổ đông

Bạn đang ở đây

Thứ tư , 23/10/2019
Đại hội đồng cổ đông của VNC diễn ra ngày 29/09/2019 đã thành công tốt đẹp. Kết thúc đại hội, đã thông qua bản nghị quyết sau:
Thứ tư , 23/10/2019
Tài liệu Họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019 của VNC