Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu điện thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty.

Bạn đang ở đây

Thực hiện chủ trương thoái vốn của Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu điện (có chủ sở hữu là Ngân hàng Seabank) tại Công ty CP Đầu tư Thương mại Việt Nhật, ngày 3/12/2019, Tổng giám đốc Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu điện đã gửi thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu tới Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà nội và Công ty CP Đầu tư Thương mại Việt Nhật. Số lượng 1.150.000 cổ phiếu, chiếm 13,5% vốn thực góp, mục đích thoái vốn, theo phương thức giao dịch thỏa thuận. file kèm theo