Chốt danh sách cổ đông 2018

Bạn đang ở đây

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

ĐỂ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018

 

Kính gửi :  Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu Tư Thương Mại Việt Nhật

 

Công ty CP Đầu Tư Thương Mại Việt Nhật (VNC) xin trân trọng thông báo về thời gian chốt danh sách cổ đông để mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018 như sau:

1.      Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VIỆT NHẬT

2.      Trụ sở chính: KCN Bình Xuyên - huyện Bình Xuyên - Tỉnh Vĩnh Phúc

3.      Điện thoại liên hệ:  024.35665129, 02435665125

4.      Vốn điều lệ84.893.000.000 VND (Tám mươi tư tỷ, tám trăm chín mươi ba triệu đồng chẵn./.)

5.      Tổng số cổ phần: 8.489.300 cổ phần , trong đó:

+  Cổ phần phổ thông  : 8.489.300 cổ phần

+  Cổ phần ưu đãi         : Không

6.      Mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần. (Mười nghìn đồng một cổ phần)

7.      Thời điểm chốt danh sách cổ đông: 17h ngày 20/08/2018.

8.      Mục đích chốt danh sách cổ đông: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2018 của Công ty.

Thời gian, địa điểm, chương trình, nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018 sẽ được thông báo tới quý Cổ đông và đăng trên website của Công ty tại địa chỉ: www.capvietnhat.com.vn

Trân trọng thông báo!

                                                                                                                

 

 

Nơi nhận:

- Như trên (Đăng trên website công ty)

- Lưu VP;

Hà Nội, ngày 13  tháng 8  năm 2018

 

          TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

          CHỦ TỊCH 

          (Đã ký)