Báo cáo tài chính năm 2018

Bạn đang ở đây

Báo Cáo tài chính  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VIỆT NHẬT Ban tổng giám đốc công ty Cổ phần đầu tư Thương mại Việt Nhật Trình bày báo cáo của mình và Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018